+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu

Násilí na dětech

Děti a mládež a studující se mohou se svými problémy obrátit na bezplatnou Linku bezpečí na telefonním čísle: 116  111. Více informací naleznete na www.linkabezpeci.cz.

Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992 definovala fyzické týrání dětí jako tělesné ublížení dítěti či utrpení dítěte, včetně úmyslného otrávení nebo udušení dítěte, kde je určitá znalost či důvodné podezření, že zranění bylo způsobeno anebo že mu vědomě nebylo zabráněno.

Psychické týrání dětí pak zahrnuje chování, které má vážný negativní vliv na citový vývoj dítěte a vývoj jeho chování. Může mít formu slovních útoků na sebevědomí dítěte, opakované ponižování, jeho odmítání či zavrhování. (definice podle Zdravotní komise Rady Evropy z roku 1992).

Dalším druhem týrání dítěte je zanedbávání, které se vyznačuje nedostatkem péče, což způsobuje vážnou újmu ve vývoji dítěte anebo dítě ohrožuje. Jedná se o tělesné zanedbávání, spočívající v neposkytnutí přiměřené výživy, oblečení, přístřeší, zdravotní péče a ochrany před ohrožením. Dále citové zanedbávání, kterým je neuspokojování citových potřeb dítěte, a to pokud se týče náklonosti i pocitu dítěte, že někam patří, dále pak zanedbávání výchovy a vzdělání a zanedbávání v oblasti zdravotní péče. Všeobecné zanedbávání se týká neodpovídajícího jídla, lékařské pomoci, kontaktu s vrstevníky s lidmi, jedná se o nedostatečnou ochranu před nebezpečím úrazu a sociálně patologickými jevy, jako je alkoholismus, kriminalita a toxikomanie. Těžké zanedbávání se vyznačuje situacemi, které bezprostředně ohrožují zdraví a život dítěte. Jde o děti, které trpí dlouhodobě hladem, žízní, zimou, žijící nedobrovolně izolovaně od lidské společnosti, ale také i ty, kteří žijí ve společnosti zvířat.   

Dále byla v roce 1992 Zdravotní komisí rady Evropy přijata definice sexuálního zneužívání dětí: Sexuální zneužití dítěte je jakékoli nepatřičné vystavení dítěte pohlavnímu kontaktu, činnosti či chování. Zahrnuje jakékoli sexuální dotýkání, styk či vykořisťování kýmkoli, komu bylo dítě svěřeno do péče, anebo kýmkoli, kdo dítě zneužívá. Více informací k týrání dětí doporučujeme vyhledat na www.sancedetem.cz

Je nutné si uvědomit, že každý dospělý občan je povinen chránit a prosazovat nejlepší zájem dítěte a zjištěné násilí či podezření na jakékoli násilí páchané na dítěti je povinen ohlásit Orgánům sociálně-právní ochrany dětí, které naleznete na nejbližším městském/obecním úřadě v místě bydliště nebo na policii ČR.  
 

Změny v chování týraného dítěte

 • nezájem o dění kolem
 • zvýšená opatrnost v kontaktu s dospělými
 • úzkost a vyděšené reakce v přítomnosti konkrétních dospělých osob
 • vyhýbání se školním a mimoškolním aktivitám
 • agresivní napadání a šikanování vrstevníků
 • zvýšená citová dráždivost a agresivní projevy na sebemenší podněty
 • potíže se soustředěním a zhoršení prospěchu ve škole
 • váhání s odchodem domů po vyučování
 • neomluvené absence ve škole
 • odmítání jídla nebo přejídání se
 • sebepoškozování
 • útěky z domova

Zdroj: www.zachrannykruh.cz

Pomáhejte s námi proti domácímu násilí a dětem v obtížným situacích zasláním příspěvku na bankovní účet
113 114 113 1/0600 MONETA Money bank
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na info@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům