+420 777 817 713
 info@lidskapouta.eu

Právní pomocník

Domácí násilí je fenomén provázející lidské soužití od nepaměti. Stejně tak, jak se vyvíjí historie domácího násilí, tak se vyvíjí a naštěstí i rozšiřuje řada postupů, jak se domácímu násilí bránit a jak toto jednání následně postihnout. Předmětem tohoto článku není právní analýza veškerých postupů proti domácímu násilí, nýbrž spíše pár rad ze strany advokáta, jak se domácímu násilí bránit, respektive jak postupovat, aby pravděpodobnost opakování domácího násilí byla minimalizována a to spolu s několika radami, jak řešit problematiku s domácím násilí související. Pro zjednodušení jsou jednotlivé okruhy v rámci tohoto článku rozděleny na samostatné kapitoly, byť se řada otázek jednotlivými částmi tohoto článku vzájemně prolíná.
 

Trestněprávní konsekvence domácího násilí

Jednání útočníka vůči poškozenému, pokud již k projevům domácího násilí reálně došlo, může naplňovat znaky skutkové podstaty některého z trestných činů (může se jednat například o trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí, trestný čin znásilnění, trestný čin ublížení na zdraví apod.). Pokud k reálnému projevu domácího násilí ještě nedošlo, ale je velmi pravděpodobné, že k němu dojde, rovněž nelze vyloučit, že byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů vymezených zákonem č. 40/2009 Sb. trestní zákoník.

U trestných činů vymezených zákonem č. 141/1961 Sb. trestní řád, lze zahájit trestní stíhání konkrétní osoby a v zahájeném řízení pokračovat pouze se souhlasem poškozeného, který je nebo v době spáchání trestného činu byl ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl jako svědek právo odepřít výpověď, kdy platí, že svědek je oprávněn odepřít vypovídat, pokud by svou výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní. Speciální úprava platí ve vztahu k trestnému činu znásilnění, kdy lze trestní stíhání zahájit a v zahájeném řízení pokračovat proti tomu, kdo je nebo v době spáchání trestného činu byl, ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem.

Zde je naprosto zásadní, že souhlas s trestním stíháním lze vzít kdykoliv zpět, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě, přičemž výslovně odepřený souhlas však nelze znovu udělit.

Pro úplnost uvádím, že v některých případech není souhlasu poškozeného třeba, zejména pokud je z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.

Jaký konkrétní trestný čin ve smyslu trestního zákoníku byl spáchán, není pro oběť (poškozeného) bezprostředně rozhodné, neboť o kvalifikaci rozhodují orgány činné v trestním řízení. Podstatné je, že pachatel může být omezen na svých právech v souladu s trestním zákoníkem postupem dle trestního řádu a poškozený má mj. možnost za podmínek stanovených v trestním řádu připojit se s požadavkem na náhradu škody, v případě, že je poškozenému způsobena majetková nebo nemajetková újma. Je nutné si však uvědomit, že primárním úkolem  orgánů v trestním řízení je zjišťování toho, zda se skutek vymezený v trestním zákoníku stal a kdo jej spáchal, takže ačkoliv vzniklá škoda je důležitým kritériem při určování kvalifikace spáchaného trestného činu, je v některých případech obtížné vzniklou škodu, respektive újmu kvantifikovat, proto se často stává, že poškozený je se svým nárokem či jeho částí odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Na druhou stranu je trestní řízení pro poškozeného v zásadě bezplatné a je aktivně řízeno ze strany státních orgánů. Oproti tomu řízení ve věcech občanskoprávních zpravidla podléhá poplatkové povinnosti a je zcela ovládáno jeho účastníky (výjimkou jsou tzv. nesporná řízení) a vyžadují proto nezbytnou míru aktivity toho, kdo svůj nárok prostřednictvím takovéhoto řízení uplatňuje.

Upozorňuji i na zákon č. 45/2013 Sb. zákon o obětech trestných činů upravující některá práva poškozených (např. právo na odbornou pomoc, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na ochranu před druhotnou újmou, právo na peněžitou pomoc apod.).

Bez obav se obraťte na orgány činné v trestním řízení, zejména na příslušné státní zastupitelství, které je povinno konat v případě Vašeho oznámení o podezření o tom, že byl spáchán trestný čin. Orgány činné v trestním řízení jsou schopny Vám rovněž předat kontakt na instituce zabývající se domácím násilím (kontakty na www.justice.cz; www.policie.cz), jenž oběti (poškozenému) mohou pomoci s ubytováním, sociální pomocí, pomocí psychologa apod. Pamatujete ovšem na to, že z pozice oběti musíte vypovídat pouze pravdu, protože v opačném případě, pokud byste někoho křivě obvinili, hrozilo by Vám samotným trestní stíhání pro trestný čin křivého obvinění.
 

Institut vykázání

K ochraně oběti domácího násilí směřuje i právní úprava institutu vykázání dle zákona č. 273/2008 Sb. zákon o Policii České republiky, podle něhož platí, že lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá 10 dnů ode dne jeho provedení.

Na institut vykázání navazuje v rámci občanskoprávních prostředků obrany proti domácímu násilí institut předběžných řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí vymezený zákonem č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních. Vydat rozhodnutí o tom, že se nařizuje předběžné opatření ve věci domácího násilí lze pouze na návrh. Pokud soud vydá rozhodnutí o tom, že se nařizuje předběžné opatření ve věci domácího násilí, pak soud v součinnosti s příslušnými orgány veřejné moci vykáže povinného ze společného obydlí, odebere mu všechny klíče od společného obydlí, které povinný drží, a popřípadě mu zakáže setkávat se s označenou osobou nebo ji jinak kontaktovat.

Předběžné opatření ve věci domácího násilí trvá nejdéle 1 měsíc, nicméně navrhovatel, může před uplynutím této doby podat návrh na prodloužení doby tohoto předběžného opatření, přičemž předběžné opatření zanikne nejpozději uplynutím lhůty 6 měsíců od jeho vykonatelnosti.
 

Rozvod, děti a výživné

Většina obětí domácího násilí spáchaného v rodině s dětmi bude patrně zvažovat i následné postupy v rámci uspořádání vzájemných vztahů s agresorem do budoucna. Jde o to upravit zejména vzájemné vztahy s agresorem v oblasti manželského soužití, jakož i v oblasti manželského majetkového práva. Pokud oběť a agresor byli ve svazku manželském, bude více než vhodné zajistit rozvod, když už kvůli ničemu, tak kvůli tomu, že se zánikem manželství zaniká společné jmění, kdy jde o to, aby každý z manželů mohl reálně fungovat zejména v ekonomické rovině a aby případné finanční problémy, lhostejnost či lehkomyslnost toho druhého z manželů nebyly k tíži ekonomické situace druhého z manželů.

Předpokladem pro to, aby manželství bylo rozvedeno je uspořádání poměrů nezletilých dětí. Musí být zřejmé, komu budou děti svěřeny do péče, apriori nelze vyloučit ani střídavou péči. Soud se bude zabývat i vyživovací povinností rodičů vůči dětem, kdy výše konkrétního výživného by měla především vycházet z výše příjmů a majetkové situace povinného rodiče v kontextu potřeb a sociální situace dítěte. V této věci je nutno tedy podat návrh na úpravu poměrů nezletilého dítěte spolu s návrhem, aby případně druhému z rodičů byla stanovena vyživovací povinnost. Je vhodné upozornit, že zájmy nezletilého dítěte by měl chránit orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), proto je účelné se s tímto orgánem spojit a situaci s ním projednat, co nejdříve.

Poté, co budou upraveny právní poměry nezletilých dětí, je možné rozhodnout o návrhu na rozvod (ten je samozřejmě možné podat současně s podáním návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí, nicméně rozhodnutí jako takové může být vydáno, až poté co je rozhodnuto o úpravě poměrů nezletilého dítěte). S rozvodem souvisí i otázka vypořádání společného jmění, které je upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
 

Finanční situace

V souvislosti s domácím násilím se často objevuje problematika zadlužení či nedostatku finančních prostředků na straně oběti, která je na násilníkovi finančně závislá. Přestože by problematika exekucí a oddlužení vydala na samostatnou publikaci, lze uvést pár drobných rad spočívajících v tom, že dlužník by si měl v prvé řadě zajistit, aby mu veškerá pošta byla řádně doručována, neboť v opačném případě bude doručováno tzv. fikcí doručení, tj. písemnost se vhodí do schránky po marném uplynutí lhůty uvedené na výzvě poštovního doručovatele a poté se má za to, že písemnost byla doručena a to se všemi souvisejícími důsledky. Další radou je komunikace s věřiteli, neboť s velkou částí věřitelů se dá dohodnout. Je třeba si uvědomit, že věřitel má zájem na tom, aby mu jeho pohledávka byla uhrazena, a je z tohoto důvodu často ochoten přistoupit na kompromis spočívající v sjednání splátkového kalendáře, snížení splátek apod. Vzhledem k tomu, že řešení otázek týkající se finančních závazků dlužníka může být poměrně komplikovanou právní záležitostí, je lepší vždy kontaktovat odborníka a to z řad advokátů. Z veřejně přístupných zdrojů vyplývá, že část návrhů na oddlužení, jako jednoho z možných řešení nelichotivé finanční situace, bývá zamítnuta z důvodů procesních nedostatků podaného návrhu. Právě odborník v této oblasti je schopen Vám pomoci například určit, zda můžete vůbec podat návrh na oddlužení či zda pro Vás není výhodnější jiný způsob řešení Vaší situace apod.
 

Závěr

Nebojte se vyhledat pomoc odborníka, profesionála. Přestože existuje řada právnických a fyzických osob, které Vám mohou pomoci při řešení Vašich problémů, je nanejvýš vhodné obrátit se na ty skutečně renomované, tj. v případě domácího násilí na instituci, která se problematikou domácího násilí zabývá aktivně a která Vám pomůže nejen v oblasti právní, ale především v oblasti psychologie a má zkušenosti s tím, jak se může nadále vyvíjet Váš vztah s násilníkem. Může Vám též pomoci při řešení Vaší sociální či bytové situace.

Pokud Váš problém přesahuje Vaše právní znalosti, je účelné věc probrat s advokátem, který může s Vámi konzultovat další postup ve věci (např. rozvod, výživné, institut předběžného opatření, podání trestního oznámení, oddlužení apod.). Ačkoliv je konzultace s advokátem zpravidla zpoplatněna, nebojte se zeptat dopředu advokáta, kolik a za co Vám bude účtovat. Poté se můžete rozhodnout, zda využít jeho služeb či nikoliv.

Je též vhodné mít na paměti, že oběť domácího násilí má právo na to, aby požádala soud o to, aby jí buď byl bezplatně ustanoven právní zástupce pro civilní řízení, nebo v případě trestního řízení zmocněnec. Nutno ovšem upozornit, že před takovýmto ustanovením soud pečlivě zkoumá podmínky na straně žadatele, zda jsou či nejsou v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád pro civilní řízení nebo zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád pro trestní řízení. Upozorňuji, že naprosto zásadní podmínkou je nedostatek prostředků na straně žadatele. Žadatel (oběť, poškozený) může rovněž využít možnost požádat o ustanovení bezplatného zástupce prostřednictví České advokátní komory (viz. blíže www.cak.cz). Okrajově zmiňuji, že v případě nemajetnosti lze využít i možnosti požádat soud o prominutí soudního poplatku v případě, že soudní řízení je podmíněno úhradou soudního poplatku.

Nezapomeňte si pro prokázání svých budoucích tvrzení zajišťovat důkazy (např. lékařské posudky o svém zdravotním stavu, fotodokumentaci, veďte v patrnosti, zda určité jednání může být prokázáno svědeckou výpovědí apod.). Vězte, že se může stát, že agresor označí oběť domácího násilí za lháře, kdy se tímto dostanou tvrzení oběti do roviny slova proti slovu. Pokud mají být uloženy agresorovi uloženy povinnosti či zkrácena jeho práva, rozhodne o tom příslušný orgán, pouze pokud jsou prokázány určité skutečnosti podmiňující takovéto rozhodnutí. A nebojte, výslech oběti je taky důkaz.

Domácí násilí je protiprávní jednání, které v civilizovaném světě, tedy i v České republice, není chráněno právním řádem a naopak je sankcionováno. Nebojte se říci si o pomoc, nebo na takovéto jednání upozornit.

Tento článek je úmyslně psán obecně pro laickou veřejnost a vychází z právní úpravy účinné v okamžiku jeho sepisu a rozhodně nemá za cíl postihnout všechny právní aspekty související s domácím násilím, což ostatně ani s ohledem na rozsah tohoto článku nelze.

Mgr. Ing. Roman Chyťa, advokát

Pomáhejte s námi proti domácímu násilí a dětem v obtížným situacích zasláním příspěvku na bankovní účet
113 114 113 1/0600 MONETA Money bank
Pokud nám zašlete požadavek na vyhotovení darovací smlouvy na info@lidskapouta.eu, rádi vám smlouvu zašleme.

Děkujeme našim partnerům